21
nov 14

PLAGIOCEFALIA

ABORDATGE OSTEOPÀTIC EN PLAGIOCEFÀLIA.
Escrit per Pilar Correas Gamboa, Osteòpata en Kinevilar


Cada cop ens trobem amb més alteracions de l’estructura cranial dels nadons derivades de les males posicions cranials. Aquestes es donen tant en etapa intrauterina, com les derivades dels traumatismes del part i aquelles derivades de males posicions de bressol. Les alteracions poden no tenir gaire repercussions per l’infant, tot i que també trobarem aquelles que poden tenir-ne de greus.
Trobem varis tipus de deformació cranial:

  Sin ti¦ütulo1

La Braquicefalia: És la deformació cranial on la part posterior del cap s’aplana uniformement. Descriu un cap ample i lateralment curt.
La Escafocefalia (o Dolicocefalia): És una deformació que descriu un cap llarg i de forma estreta. És comú en nens prematurs.
La Plagiocefalia: És descrita tant a nivell mèdic com osteopàtic com una deformació en Paral•lelogram. Segons Nicette Sergueef(1), aquesta obliqüitat cranial es caracteritza per un esquema de strain lateral de la sincondrosis esfenobasilar. Aquesta deformació es caracteritza per l’aplanament de la part posterior, acompanyada d’una desalineació de les orelles, asimetria facial i abultament del front. Afecta principalment les sutures coronal i metòpica. Els ossos que es veuen més implicats son l’os occipital i el temporal.

Al naixement l’os occipital està format per quatre parts i el temporal per tres. Les zones que reben més compressió en el part són l’escama del temporal i la part de la sincondrosis occipital que separa els dos còndils. El nervi hipoglòs passa per aquesta sincondrosis i innerva els músculs de la llengua. Si hi ha una compressió en aquest nivell pot afectar a la succió. L’asimetria de la base cranial pot afectar als diferents orificis que se’n generen. El forat rasgat posterior (o foramen yugular) conté el nervi glosofaringi (IX parell cranial), el vague (X p.c) i l’accessori (XI p.c). Com diu Magoun, “la sutura occipitomastoidea i el foramen yugular s’han de tenir en compte especialment en nadons amb nàusees”. El nervi glosofaringi s’associa a una sensació alterada de la faringe, palatí, trompa auditiva i terç posterior de la llengua. Una part de la innervació motora del trapezi prové del nervi accessori, així com els músculs constrictors de la faringe agonistes de la deglució.(2)

  Sin ti¦ütulo2

Què és la plagiocefàlia?

Paraula que deriva del grec (Plagio = oblic i cefala = cap), implica una deformació cráneo-facial(1)(3). La plagiocefàlia no sinostòsica ha tingut un augment considerable des de l’any 1992, el motiu radica en les recomanacions que van incloure molts pediatres per a que els nadons els col•loquessin en la posició en decúbit supí (sobre la seva esquena) per prevenir la mort sobtada(4).

  Sin ti¦ütulo3 Sin ti¦ütulo4

Cal diferenciar-ho de la craniosinostosis, on les sutures estan tancades per la fusió prematura del crani. Dins d’aquestes també s’ha de diferenciar entre la craniosinostosis sindròmica de la no sindròmica(5). En aquests casos el tractament és eminentment quirúrgic i les tècniques més emprades són la cranioplàstia i la craniotomia. D’aquests, els nadons intervinguts abans del 6 mesos d’edat per cranioplastia són els que tenen millors perspectives per l’intervenció quirúrgica(6).
Deixant de banda l’abordatge quirúrgic, el tractament amb casc corrector és el més emprat com a tractament conservador(7). Els termes que es valoren és la asimetria de la volta cranial i l’índex cefàlic, Es important destacar que no es contemplen altres restriccions importants que es poden donar a nivell de l’articulació de la base cranial (articulació esfenobasilar), ni s’ha vist que millori la torticolis sovint associada a aquesta alteració cranial. De fet caldrien més estudis alhora de demostrar la seva eficàcia a mig i llarg termini i si existeixen diferencies significatives en adolescents tractats amb casc o sense cap tractament(8). El tractament amb casc corrector presenta uns inconvenients associats, més enllà del handicap aparatós i estètic pel nadó, les molèsties derivades més comuns d’aquest tractament són principalment el seu preu elevat (3000€ aproximadament), irritació a la pell, mal olor i problemes higiènics(9). També falten estudis que demostrin si el fet de portar el pes d’aquest casc pot portar altres alteracions cervicals pel nadó així com perpetuar la torticolis congènita que sovint va associada.

  Sin ti¦ütulo5 Sin ti¦ütulo6


Factors predisposants de la Plagiocefalia

La posició fetal intrauterina juga un paper important com a causa de la plagiocefàlia. En el cas d’un embaràs de bessons determina la severitat del cas. La posició intrauterina on el fetus es troba en una posició més baixa corre més risc de patir una plagiocefàlia degut a l’espai pèlvic restringit(10).

Durant el part, existeixen tres causes determinants que intervenen en la creació d’una possible plagiocefàlia, són:
– El sexe del nadó
– Una mare primípara (primer part)
– La presencia d’una braquiocefàlia

A part d’aquests, també trobem altres factors que augmenten el risc de patir-la, són:
– La prematuritat (7 mesos)
– Sexe masculí
– Posició reiterativa quan dormen
– Donar el pit sempre amb la mateixa rotació cefàlica
– Relacionat amb l’anterior, l’alimentació per biberó afavoreix la tendència a alimentar-los sempre del mateix costat
– Temps de joc en la mateixa posició quan està despert més de 3 cops al dia
– Un retard a l’hora d’assumir els ítems corresponents a les diferents etapes del desenvolupament

És important fer una identificació precoç d’una possible alteració valorant preferentment la orientació del cap, com són les rotacions cefàliques (si només mira a un costat), i les posicions d’extensió perllongada. Pot estar indicant una disfunció als músculs del coll. Com a prevenció, cal variar la posició del cap del nadó mentre dorm així com supervisar l’existència d’un costat preferent en el temps de joc quan està despert(11).

La torticolis congènita està sovint relacionada amb la plagiocefàlia posicional. El tractament adequat amb teràpia manual ens estalvia tècniques més invasives com la cirurgia o el casc corrector(11). La plagiocefàlia no només és un problema per la deformació cranial que representa sinó que porta associades unes complicacions que d’ella se’n deriven. Sovint es abordada com un problema purament estètic però la importància d’aquesta afectació rau en l’alteració de la mecànica cranial, la patòlogia membranosa, i les tensions intracranials.

Abordatge osteopàtic

Els nadons presenten un potencial de canvi molt gran, això permetrà que amb molt poc treball s’observin canvis importants. Les tècniques consisteixen en pressions i manipulacions molt suaus del seu crani.

L’objectiu de l’abordatge osteopàtic consistirà en:
– Treball de la base i la bóveda cranial implicades en la deformació
– Correcció de lesions específiques com l’strain lateral
– Alliberament de les sutures cranials (sobretot la coronal i la metòpica)
– Treball de membranes (meninges)
– Flexibilització de la musculatura cervical com l’esternoclidomasoïdal i la musculatura suboccipital
– Equilibri cráneo-sacre(12)

L’altre part important del treball anirà a l’alteració de l’articulació de la mandíbula (Articulació Temporo-Mandibular; ATM). El costat afectat en el cas de la plagiocefàlia no sinostòsica correspon al mateix costat (ipsilateral) de l’occipital pla. La zona de la hemimandibula és un 3.8% més ample, l’alçada de la branca un 3,5% més curta, el cos mandibular és un 3% més llarg i el procés coronoide està anterioritzat un 2,3%(13).
S’ha trobat una estreta relació entre la plagiocefàlia i el retard en el desenvolupament neurològic del nen. Tot això es valora dins l’escala de desenvolupament de Bailey. Consta de dues parts. Per una banda valora l’Índex de Desenvolupament Mental (IDM) amb paràmetres com l’agudesa sensorial, la discriminació, la capacitat de resposta als estímuls, la memòria, la resolució de problemes, les primeres vocalitzacions, així com la classificació i generalització precoç. Per altra banda, i la més afectada per la plagiocefàlia, es valora l’Índex de Desenvolupment Psicomotriu (IDP), que ens proporciona informació sobre el grau de control corporal, la coordinació de músculs grans i la coordinació fina de mans i dits. Amb aquesta afirmació no es pot assegurar que la plagiocefàlia sigui una causa directa d’aquestes afectacions, però si un factor de risc important a tenir en compte. El seguiment del nadó prendrà una gran importància (14).
Un altre estudi fer per Collett et al, mostren que els nadons que han patit plagiocefàlia, quan són nens en edat preescolar tenen més risc de patir un desenvolupament per sota de lo normal(15). En els primers dies de vida, la col•laboració dels pares és essencial per poder fer una detecció precoç, un bon diagnòstic i per vigilar i guiar l’efectivitat del tractament. Estudis han demostrat que les condicions socioeconòmiques i culturals intervenen en la detecció d’aquestes afectacions i per tant en l’èxit del tractament(16).
Tot i que cada nadó és diferent, el tractament osteopàtic consta en general d’unes quatre sessions en un interval d’entre quinze dies a tres setmanes entre elles. L’abordatge és a través d’unes pressions molt suaus que es realitzen tant en el coll com en el crani del nadó per eliminar tensions només apreciables manualment per un professional expert. Per tant, amb aquestes tècniques tant suaus unit amb el gran potencial de canvi dels nadons es produeix l’alliberament de les tensions que alteraven la mecànica i la funció cranial i que portaven a la deformació del crani del nadó a mesura que aquest va creixent.
Estudis demostren l’eficàcia del tractament osteopàtic. En especial un realitzat per (Lessard, S; Gagnon, I & Trottier, N. 2011) on s’obtenen resultats estadísticament significatius observant que els participants mostren una disminució important en l’Asimetria de la Volta Cranial (Cranial Vault Asymmetry: CVA)(p<0.02), en l’Asimetria de la Base Cranial (Skull Base Asymmetry: SBA)(p<0.01), i també una clara disminució en l’Asimetria de la Volta Trans-Cranial (Trans-Cranial Vault Asymmetry: TCVA) (p<0.003) entre la primera i la tercera sessió. Aquestes troballes recolzen els beneficis del tractament osteopàtic abans dels 6-7 mesos de vida(17).

Conclusions

Els beneficis del tractament osteopàtic en aquesta afecció està demostrat i té un ampli reconeixement en altres països d’Europa. Concretament a França aquests nadons són tractats per osteòpates sota prescripció mèdica. El diagnòstic precoç és de vital importància, els resultats són millors si es rep el tractament els primers mesos de vida. La indicació no és purament estètica sinó global i en benefici de la salut del nadó. Les possibles repercussions que es poden presentar a llarg termini s’han de tenir en compte. Això fa que l’ús del casc com a tractament ortopèdic en molts casos no es necessari gràcies al tractament osteopàtic i en d’altres és insuficient ja que té bons resultats a nivell estètic però no contempla aspectes funcionals.
L’augment dels casos en els últims anys degut al canvi de posició per dormir fa que sigui sovint motiu de consulta. Generalment els pares no tenen prou informació de les opcions que els hi dona la medecina osteopàtica i a vegades hi ha casos on els nens no han començat a ser tractats fins que han començat a detectar mancances en el seu desenvolupament psicomotriu. En molts casos, qui dona la senyal d’alarma no són els professionals mèdics sinó els centres educatius. Amb una bona educació de la societat, es poden detectar els casos precoçment i poder accedir al tractament osteopàtic de forma immediata i fer que aquest tingui més èxit.

Bibliografia

1. Sergueef N. Ostéopathie pédiatrique. 1a ed. Lemaire P, editor. Issy-les-moulineaux: Elsevier-Masson; 2007.
2. Hutchison BL, Thompson JMD, Mitchell EA. Determinants of nonsynostotic plagiocephaly: a case-control study. Pediatrics [Internet]. 2003 Oct [cited 2014 Jul 3];112(4):e316.
3. Magoun HI. Osteopathy in the Cranial Field. 2nd ed. Kirksville: Journal Publishing Company; 1966.
4. Kane AA, Mitchell LE, Craven KP, Marsh JL. Observations on a recent increase in plagiocephaly without synostosis. Pediatrics [Internet]. 1996 Jun [cited 2014 Jul 3];97(6 Pt 1):877–85.
5. Bessenyei B, Oláh E. [Clinical and genetic characteristics of craniosynostosis]. Orv Hetil [Internet]. 2014 Mar 2 [cited 2014 Jul 3];155(9):341–7.
6. Hashim PW, Patel A, Yang JF, Travieso R, Terner J, Losee JE, et al. The effects of whole vault cranioplasty versus strip craniectomy on long-term neuropsychological outcomes in sagittal craniosynostosis. Plast Reconstr Surg [Internet]. 2014 May 6 [cited 2014 Jul 3];
7. Goh JL, Bauer DF, Durham SR, Stotland MA. Orthotic (helmet) therapy in the treatment of plagiocephaly. Neurosurg Focus [Internet]. American Association of Neurological Surgeons; 2013 Oct 1 [cited 2014 Jul 3];35(4):E2.
8. Roby BB, Finkelstein M, Tibesar RJ, Sidman JD. Prevalence of positional plagiocephaly in teens born after the “Back to Sleep” campaign. Otolaryngol Head Neck Surg [Internet]. 2012 May [cited 2014 Jul 3];146(5):823–8.
9. Kmietowicz Z. Expensive helmets do not correct skull flattening in babies. BMJ [Internet]. 2014 Jan 1 [cited 2014 Jul 3];348(may01_4):g3066.
10. Van Vlimmeren LA, van der Graaf Y, Boere-Boonekamp MM, L’Hoir MP, Helders PJM, Engelbert RHH. Risk factors for deformational plagiocephaly at birth and at 7 weeks of age: a prospective cohort study. Pediatrics [Internet]. 2007 Feb [cited 2014 Jun 28];119(2):e408–18.
11. Kuo AA, Tritasavit S, Graham JM. Congenital muscular torticollis and positional plagiocephaly. Pediatr Rev [Internet]. 2014 Feb [cited 2014 Jul 3];35(2):79–87; quiz 87.
12. Amiel-Tison C, Soyez-Papiernik E. [Cranial osteopathy as a complementary treatment of postural plagiocephaly]. Arch Pediatr [Internet]. 2008 Jun [cited 2014 Jun 17];15 Suppl 1:S24–30.
13. Kane AA, Lo LJ, Vannier MW, Marsh JL. Mandibular dysmorphology in unicoronal synostosis and plagiocephaly without synostosis. Cleft Palate Craniofac J [Internet]. 1996 Sep [cited 2014 Jul 3];33(5):418–23.
14. Speltz ML, Collett BR, Stott-Miller M, Starr JR, Heike C, Wolfram-Aduan AM, et al. Case-control study of neurodevelopment in deformational plagiocephaly. Pediatrics [Internet]. 2010 Mar 1 [cited 2014 Jul 3];125(3):e537–42.
15. Collett BR, Gray KE, Starr JR, Heike CL, Cunningham ML, Speltz ML. Development at age 36 months in children with deformational plagiocephaly. Pediatrics [Internet]. 2013 Jan 1 [cited 2014 Jul 3];131(1):e109–15.
16. Shweikeh F, Nuño M, Danielpour M, Krieger MD, Drazin D. Positional plagiocephaly: an analysis of the literature on the effectiveness of current guidelines. Neurosurg Focus [Internet]. 2013 Oct [cited 2014 Jul 3];35(4):E1.
17. Lessard S, Gagnon I, Trottier N. Exploring the impact of osteopathic treatment on cranial asymmetries associated with nonsynostotic plagiocephaly in infants. Complement Ther Clin Pract [Internet]. 2011 Nov [cited 2014 Jun 17];17(4):193–8.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.